VisioNi

Råd & villkor

Bokning och betalning
För att boka din resa ringer du oss till Åsa 070-2263257 eller Anders 070-56 11 806 eller mailar oss på info@visioni.se. Anmälningsavgiften är 500 kr per person vid övernattningsresa och betalas i samband med bokning. Den räknas av på slutbetalningen som betalas en månad före avresa. Vid bokning senare än en månad före avresa betalas hela beloppet vid bokning. Betalningen sätts in på vårt bg 5590-5079. Betalningsmottagare är VisioNi/Anders Öman.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring
Rekommenderas varmt. Hör med ditt försäkringsbolag.

Platsreservation
Man kan reservera plats i bussen och platsen reserveras för dig under hela resan, mot en kostnad av 100 kr per person. Säg till då du bokar resan om du vill boka plats. Först till kvarn gäller!

Avresetid och påstigningsplats
Önskad påstigningsplats meddelas vid anmälan och bekräftas vid inbetalning av resan. Avresetid står på din bokningsbekräftelse. Vi ber dej vara på plats 15 min före beräknad avresa, då tiderna är ungefärliga. Behöver du nå oss på morgonen, ring Anders mobil 070-56 11 806.

Bokningsbekräftelse
När du bokat din flerdagsresa får du en bokningsbekräftelse med uppgifter om tid och plats för avresan, betalningsinformation samt övrig information som du behöver. På endagarsresor skickas inte alltid bokningsbekräftelse ut.

Bagage
Du kan ha med Dig en normal resväska och ett litet handbagage per person. Total bagagevikt är max 25 kg per person. Som resenär ansvarar du själv för ditt bagage då det flyttas till och från hotellrum samt i och ur bussen.

Inkvartering
På våra flerdagsresor sker inkvartering normalt i dubbelrum. Enkelrum kan bokas mot tillägg och kan tyvärr vara både mindre än dubbelrum och hålla en något lägre standard. Man betalar för att ensam utnyttja rummet. Ensam resenär kan vi om möjligt förlägga med annan resenär. Om detta ej är möjligt debiteras tillägget för enkelrum.

Inställande av resa
Resor i vårt program kan komma att ställas in då det ej blir tillräckligt antal resenärer. Detta undviker vi i absolut största möjliga mån! Skulle resan ställas in pga för få resenärer meddelas detta senast tre veckor före avresa. För endagsresor meddelas ev inställande senast 5 dagar före avresa. Samtliga till oss inbetalda avgifter återbetalas i så fall snarast.

Kvarglömda saker
Förfrågan om kvarglömda saker skall göras snarast efter hemkomst. Vid tillfällen då något förkommit utomlands som vi efterlyser tar vi ut en avgift om 100 kr + ev portoavgifter.

Pass/visum
Ta alltid med ditt pass på resan och förvara det lättillgängligt i handbagaget. Flera länder kräver att passet är giltigt 3 månader efter hemkomst för att det ska gälla. Icke svenska medborgare tar själva ansvar för eventuella visum som krävs för olika länder. Har du ej med dej giltigt pass eller eventuellt visum och blir stoppad vid en passkontroll bekostar och arrangerar du själv din fortsatta transport eller hemresa.

Prisändringar och tryckfel
Vi förbehåller oss rätten att vid händelser utanför vår kontroll, t ex förändringar av valutakurser och skatter, ändra våra priser. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i programmet.

Reklamation
Vi hoppas att du inte ska få anledning att klaga på oss! Om du får det ska alltid klagomålen göras så snart som möjligt när eventuella fel upptäckts, redan på resan, till reseledare eller chaufför. Kan vi inte lösa problemen på plats, behövs skriftlig reklamation senast en månad efter hemkomst. Vid olyckliga omständigheter av force-majeure-karaktär kan förseningar uppstå. VisioNi ersätter dej inte för förlorad arbetsförtjänst eller semesterdag vid sådana händelser. Tänk på att alltid ha en heltäckande reseförsäkring.

Önskemål
När ni har speciella önskemål om att få bo i rum med visst läge eller rum intill resesällskap tar vi gärna emot sådana önskemål och vidarebefordrar dem till resmålet. Tyvärr kan vi inte lämna någon garanti eller förhandsbesked om att önskemålen uppfylls. Önskemål är inte detsamma som krav eller löfte, men vi gör allt vi kan för att tillgodose dem!

Resegaranti
Teknisk arrangör för våra resor är VisioNi, Lärkeröds byaväg 4, 266 95 Munka Ljungby. VisioNi har ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.

Avbeställning av busstransport utan kringarrangemang
Vi erbjuder våra grupper kostnadsfri avbeställning av busstransport utan kringarrangemang fram till 72 timmar före avfärd. Vid senare avbokning debiteras 50% av ursprungspriset.

Allmänna resevillkor
Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbets-organisation, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse att gälla fr o m 1993-02-02. Punkten 5.5 har ändrats och punkten 5.6 har tillkommit efter överenskommelse mellan parterna 1994-08-30.
För resor i VisioNis regi gäller Allmänna villkor för paketresor av den 2/2 1993 och tillägg av den 30/8 1994. Dessutom gäller särskilda villkor markerade i kursiv stil.
1. Avtalet
1. Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
2. Betalning av priset på resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. För VisioNi är anmälningsavgiften 500 kronor per person.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.
3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande 5% av resans pris, dock lägst 500 kronor per person och ej den del av resans pris som avser eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 21 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 15% av resans pris och den del av resans pris som avser eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
3.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50% av resans pris och den del av resans pris som avser eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 14 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.
3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.
3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3.2.1-3.2.3 rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kronor. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas.
3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.
3.2.3 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1-3.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet.
Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t ex enkelrum istället för dubbelrum.
3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.
3.5 Vid ändring eller avbeställning av anslutning eller inkvarteringsalternativ (hotell) debiteras 100 kr per bokning i expeditionsavgift, förutsatt att öppet köp tiden passerats.
4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.
4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han betalt enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
5.5 Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader,
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Rätt till prisökning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Researrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av motsvarande skäl, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.
5.6. Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för partnerna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter tillfrågas.
6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första och andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
6.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1891:35 s.1), luftfartslagen (1957:297), järnvägs-trafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna istället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denna har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
6.4 VisioNi förbehåller sig rätten att ändra i dagsprogrammet om förutsättningarna för utflykten förändrats.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Arrangörens anvisningar m m

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.
9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.
Pressläggning
Program pressläggs löpande. Samtliga pris- och faktauppgifter är baserade på uppgifter tillgängliga vid pressläggningen. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, samt ändringar vi tvingats göra efter pressläggning.

Arrangör enligt resegarantilagen för samtliga resor i detta program är:
VisioNi 
Lärkeröds byaväg 4, 266 95 Munka Ljungby
tel 070-56 11 806
E-post: info@visioni.se